Angajamentul Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița (C.C.I.A Dâmbovița) cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

C.C.I.A Dâmbovița  se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora respectând Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița (C.C.I.A Dâmbovița) funcţionează în temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România și a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 799/1990 privind recunoașterea înființării unor camere de comerț și industrie teritoriale județene.

Camera de Comerţ ,Industrie și Agricultură Dâmbovița (C.C.I.A Dâmbovița) este o organizaţie de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunităţii de afaceri din Județul Dâmbovița, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita are sediul în Mun. Targoviste, Calea Campulung., nr. 6A

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia cu ocazia realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/ contractuale şi/ sau participării la târgurile /expoziţiile/ evenimentele organizate de CCIR şi/sau în incinta imobilului Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, de exemplu prin documente precontractuale, contractuale, prin completare de formulare de tip declaraţii, formulare online etc.)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita nu vor prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile, expoziţiile şi/sau alte evenimente specializate organizate în incinta imobilului precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita pot prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:  numele și prenumele, adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea promovării serviciilor, evenimentelor şi manifestărilor expoziţionale organizate de/la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita,  şi menţinerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastră sunteţi informat/ă şi vă exprimaţi în mod expres consimţământul (vă daţi acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).  

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

  • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita,
  • Publicarea în cadrul platformei Sistemul Naţional de Informaţii de Afaceri;
  • Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;
  • Management operaţional;
  • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita,  vor considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le vor partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita 

În relaţia cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

 

Prin citirea, completarea formularelor online de contact sau de înscriere,t dumneavoastră aţi luat la cunoştinţa şi înţelegeţi faptul că datele cu caracter personal furnizate către Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita,  constituie elemente determinante pentru a primi informaţii legate de serviciile, evenimente şi manifestările expoziţionale organizate de/la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

 Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată C.C.I.A Dâmbovița, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către C.C.I.A Dâmbovița să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care C.C.I.A Dâmbovița demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, C.C.I.A Dâmbovița este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către C.C.I.A Dâmbovița constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de C.C.I.A Dâmbovița şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, C.C.I.A Dâmbovița este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul C.C.I.A Dâmbovița de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul C.C.I.A Dâmbovița cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: C.C.I.A [email protected] sau la sediul nostru.