Publicări în Monitorul Oficial

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița pune la dispoziție un serviciu nou, destinat, atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, privind publicarea anunțurilor în Monitorul Oficial al României (partea a III-a, partea a IV-a şi partea a VI- a)

– partea a III - a

PERSOANE FIZICE – publicare pierderi acte:
● Acte de studii;
● Carnete de muncă;
● Titlu de proprietate;
● Brevete sau însemne;
● Alte documente;

PERSOANE FIZICE
● Schimbări de nume;

PERSOANE JURIDICE publicare pierderi acte
● certificat de înregistrare fiscală;
● licenţe de transport;
● retragerea autorizatiei pentru comercializarea materialului lemnos;
● concursuri în conformitate cu dispozițiile prevederile H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare (posturi contractuale vacante);
Atenție! Publicarea anunțurilor se face doar pentru personalul din sectorul bugetar
● rapoarte de activitate se publică raportul de activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică. La elaborarea extrasului situaţiilor financiare anuale, trebuie respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publicenr.62/14.01.2009!
Atenție! Extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se publică doar în cazul unei cifre de afaceri mai mari de 10 milioane lei noi.
● declaraţii de avere si interese, potrivit legii;
●  alte acte a căror publicare este prevazută de lege.

– partea a IV - a

● Somaţii colective;
● Decizie anulare a acţiunilor;
● Raport de activitate şi extras situaţie financiară, se publică raportul de activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică. La elaborarea extrasului situaţiilor financiare anuale, trebuie respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publicenr.62/14.01.2009!
Atenție! Extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se publică doar în cazul unei cifre de afaceri mai mari de 10 milioane lei noi.
● Convocari ale adunarii generale a actionarilor (ordinare și extraordinare)- în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicarea convocării adunării generale a acționarilor (A.G.A.) societăților comerciale trebuie realizată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței.
Atenție! Publicarea convocării A.G.A. se face doar pentru S.A.-uri.

Alte acte care se publica in partea a IV-a
● Hotărârea de confirmare a planului de reorganizare judiciară – Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
● Rapoarte de activitate şi bilanţuri anuale ale asociaţiilor şi fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică – O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică; Ordinul nr. 185/2005 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică;
●  Hotărâri judecătoreşti de înfiinţare/modificare statute/dizolvare a societăţii agricole, precum şi hotărârile asociaţilor de dizolvare a societăţii agricole – Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
● Hotărârea tribunalului de deschidere a procedurii falimentului – Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
● Tabele nominale cuprinzând experţii tehnici judiciari – O.G. nr. 2/21.01.2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26/2000);
● Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

– partea a VI - a

● Anunţuri de intenţie, de participare, de atribuire referitoare la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii;
● Anunţuri de participare şi atribuire privind concesiunea de bunuri, lucrări (activităţi) şi servicii;
● Anunţuri de participare şi atribuire pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice;
● Anunţuri privind finanţarea nerambursabilă;
● Alte anunţuri a căror publicare este prevăzută de lege.

Partea a VI-a a Monitorului Oficial este reglementată prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice şi concesiunile de lucrări şi servicii publice şi O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate publică.