IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

Grup țintă total – 303 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior din Regiunea Sud-Muntenia.

Dintre aceștia, un procent de 10% din total grup țintă, respectiv 31 de persoane vor face parte din categoria angajaților vârstnici, în conformitate cu cerințele de eligibilitate enunțate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.

Totodată, un procent de 40% din total grup țintă, respectiv 122 persoane vor face parte din categoria angajaților de sex feminin, în conformitate cu cerințele de eligibilitate enunțate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.

În plus, un procent de 10% din total participanți la formare, respectiv 21 persoane vor face parte din categoria specialiștilor din domeniul IT, în conformitate cu cerințele de eligibilitate enunțate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.

Modalitatea de identificare și recrutare a GT

a. Modalitatea de identificare și implicare în activitățile proiectului a întreprinderilor care vor furniza angajați pentru înregistrarea în GT

În cadrul proiectului va fi organizată 1 campanie de conștientizare la nivel regional, în care vor fi implicate să participe un număr de 100 de întreprinderi/IMM-uri care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

Pentru fiecare dintre acestea se va aplica câte un chestionar prin care se va evalua necesarul de FPC la nivel de entitate, precum și disponibilitatea acestora de a furniza angajați pentru activitățile proiectului. Întreprinderile implicate în campanie vor fi identificate din rândul întreprinderilor înscrise în registrele Camerelor de Comerț, Industrie și Agricultură din Regiunea Sud-Muntenia, precum și din bazele de date cu colaboratorii partenerilor implicați în proiect.

În urmă centralizării și interpretării chestionarelor completate se vor formula recomandări pentru un număr de minim 32 de întreprinderi/IMM-uri din cadrul cărora vor fi selectate angajații ce vor fi înregistrați în grupul țintă și vor participa în activitățile proiectului.

b. Modalitatea de identificare și implicare în activitățile proiectului a angajaților din întreprinderile interesate

În cadrul subactivitatii de recrutare și înregistrare GT vor fi organizate o serie de întâlniri cu cele 32 de întreprinderi pentru care s-au formulat recomandări de participare a angajaților în activitățile proiectului, în urmă cărora vor fi completate fișe individuale de întreprindere, ce vor reprezenta o radiografie a structurii de personal, calificărilor acestora și necesarului de FPC a competențelor digitale la nivel de unitate. Astfel vor fi identificate persoanele angajate care prezintă deficit de competențe digitale sau nu au dovada deținerii unor astfel de competențe, urmând să se realizeze înregistrarea acestora în GT al proiectului. După înregistrarea în GT se va realiza aprecierea/evaluarea nivelului de competențe digitale al angajaților, pentru a se identifica necesarul de FPC a competențelor digitale al fiecăruia și a îndruma pe fiecare dintre cele 303 persoane din GT către serviciile proiectului care răspund cel mai bine nevoilor sale.