PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Domenii de finanțare

PNDR 4.1. - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole

Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente, precum și investițiile pentru modernizarea și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Sprijinul Nerambursabil

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși, pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
– pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro;
– pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro;
În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției

PNDR 4.2. - Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor Agricole

Sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

Sprijinul Nerambursabil

Va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

PNDR 4.3. - Sprijin pentru investiții pentru dezvoltarea, modernizarea infrastructurii agricole și silvice

Restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile

Sprijinul Nerambursabil

Va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere;

PNDR 6.1. - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Maxim 50.000€, mentinerea investitiei: 5 ani

Condiții de eligibilitate

– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

– Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro (valoare Producţie Standard);
– Solicitantul deține sau dobândește compețențe sau calificări profesionale specifice până la finalizarea proiectului;
– Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
– Solicitantul are domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
– Solicitantul va deveni fermier activ în condițiile prevazute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
– Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial -administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
– Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată;
– Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea exploatației proporțional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.

PNDR 6.2. – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Maxim 70.000 €, mentinerea investitiei: 3 ani

Activități și cheltuieli eligibile

– Activități de producție (ex. Fabricarea produselor textile);
– Activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat);
– Activități turistice (ex. structuri de cazare de tip camping);
– Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare);
– Investiții legate de furnizarea de servicii agricole secundare (ex. activități
legate de însămânțarea artificială).

PNDR 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Maxim 15.000 €, se acorda pe o perioadă de 3/ 5 ani

Condiții de eligibilitate

– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
– Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 14.999 euro (valoarea Producţiei Standard);
– Exploataţia agricolă este înregistrată, conform legislației în vigoare, cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului;
– Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatației:
– Solicitantul trebuie aibă domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
– Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată;
– Solicitantul nu deţine un alt loc de muncă în afara unităţii teritorial-administrative în care este situaţia exploataţia, sau zonei limitrofe;
– Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unităţii teritorial-administrative;
– Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-măsură;
– O exploataţia agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri.

PNDR 6.4. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Maxim 100.000 €, mentinerea investitiei: 5 ani, termen limită: Aprilie – Iunie 2021 (36 de luni)

Activități și cheltuieli eligibile

– Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
– Investiții pentru activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat, olărit,
brodat);
– Investiții legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale,
sanitar-veterinare);
– Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică;
– Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea
comercializării;
– Activități auxiliare pentru creșterea animalelor (activități legate de
însămânțarea artificială).

În cazul în care în urma parcurgerii textului de mai sus sunteți interesați de accesarea unei linii de finanțare PNDR și doriti să verificăm GRATUIT eligibiltatea vă invităm să completați formularul de contact.