Curtea de Arbitraj
de pe lângă
Camera de Comerţ, Industrie
și Agricultură Dâmbovița

este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ce este organizată şi funcționează în conformitate cu Legea Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu Statutul Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița, precum şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Arbitrajul comercial reprezintă o formă de jurisdicție alternativă rapidă, cu taxe reduse comparativ cu cele aplicabile în instanțele de judecată, reprezentând o modalitate de soluționare, recomandată cu precădere litigiilor comerciale flexibile, beneficiind totodată de calitatea și confidențialitatea actului de justiţie.

 

La soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, poate apela orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu sediul sau domiciliul în România, cu mențiunea ca litigiul să fie de competența Tribunalului Arbitral și anume,  trebuie să existe o convenție arbitrală scrisă, sub sancțiunea nulității. 

Convenția arbitrală  se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii care să reiasă din contractul principal, fie sub forma unei înțelegeri de sine stătătoare, denumită în continuare compromis.

Model de clauză compromisorie:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea/neexecutarea ori desfiinţarea acestuia, cu excepţia procedurilor speciale – cererile cu valoare redusă şi ordonanţa de plată – va fi soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A Dța, în conformitate cu Regulile de Procedură ale acestei Curţii. Hotărârea arbitrală este definitivă, obligatorie şi executorie.”

Organizare

Curtea își desfășoară activitatea conform propriului regulament arbitral și este condusă de un Colegiu de conducere, având ca președinte pe dl. Av. CIOACĂ NICOLAE GABRIEL și ca vice-președinte pe dl. consilier juridic NIȚĂ LAURENȚIU.

Curtea are o listă de arbitri ce cuprinde profesioniști cu experiență și înaltă reputație profesională, atât în mediul juridic, cât și în mediul academic. Lista de arbitri se actualizează cu regularitate.

Servicii

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț,  Industrie și Agricultură Dâmbovița, Curtea oferă următoarele servicii:

arbitraj comercial;

asistență juridică și sprijin în legătură cu procedura de arbitraj, în general;

analize legislative în domeniul arbitrajului.

În cadrul soluționării prin arbitraj a litigiilor, părțile beneficiază de:

un secretariat permanent, alcătuit din consilieri juridici specializați;

reguli de procedură arbitrală și asistență la fața locului, în ceea ce privește utilizarea și punerea în aplicare a acestora;

o listă cu arbitri cu experiență și înaltă reputație profesională, atât în mediul juridic, cât și în mediul academic.

Avantaje

✓ Reprezintă o modalitate de soluționare a litigiilor bazată pe acordul de voință al părților;

✓ Se bucură de o largă recunoaștere atât în țară cât și în străinătate;

✓ Hotărârea arbitrală este definitivă și constituie titlu executoriu;
Potrivit art. 615 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă , hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și șe execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

✓ Procedura de soluționare este flexibilă și confidențială;
Spre deosebire de instanța de drept comun, arbitrajul comercial protejează credibilitatea și prestigiul părţilor, prin faptul că atât dosarul cauzei, dezbaterile cât şi pronunţarea, nu sunt publice.

✓ Calitatea sporită a actului de justiţie;
Potrivit Art. 558, alin. (1) – Noul cod Procedură Civilă, – Arbitrii sunt numiți, revocați sau înlocuiți conform convenției arbitrale. Alegerea arbitrilor este încă un motiv pentru care se apelează la arbitraj. Odată cu înaintarea cererii de arbitrare, se face numirea arbitrului de pe lista Arbitrilor, listă formată din practicieni cu o deosebită reputație în sfera dreptului.

✓ Cadrul de soluționare amiabil;
Arbitrajul comercial nu compromite iremediabil continuarea relaţiilor comerciale dintre părti şi urmărește rezolvarea litigiilor într-o atmosferă lipsită de rigiditate, cadrul fiind unul amiabil.

✓ Taxele arbitrale sunt mult mai reduse decât taxele practicate de instanța judecătorească;
Curtea de Arbitraj funcționează după Propriul Regulament și Norme privind taxele arbitrale.

✓ Termenul de soluționare al unui litigiu este de maximum 6 luni;
Potrivit Regulilor de procedură arbitrală, Tribunalul Arbitral trebuie să se pronunţe asupa litigiului, în termen de 6 luni, hotărârea arbitrală fiind învestită cu formulă executorie. Hotărârea este definitivă și obligatorie, iar impotriva sentinţei arbitrale nu se poate exercita decât o cale de atac, respectiv acţiunea în anulare.

✓ Consultanţă procedurală gratuită.
Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița cât și Secretariatul Curții de Arbitraj, asigură gratuit consultanță de specialitate cu privire la activitatea Curţii de Arbitraj, la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă.

ASISTENȚI ARBITRALI

Diana Dumea
Consilier Juridic 

Albert Gagionea
Consilier Juridic