Avizul de existență a cazului de forță majoră

Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vă oferă consultanță de specialitate în ceea ce privește emiterea avizului privind existența cazului de Forță Majoră.

Reguli generale de Avizare a existenţei Cazului de Forţă Majoră

La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița, avizează existenţa Cazului de Forţă Majoră, în baza art. 4 lit. j din Legea nr. 335/2007, privind Camerele de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 6 pct. 39 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmbovița.

Definiţii termeni:

Caz de forţă majoră – un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Aviz de forţă majoră – act constatator, emis în baza legii şi în conformitate cu condiţiile impuse de lege, iar valorificarea juridică a acestuia este la latitudinea solicitantului, în funcţie de întregul areal al împrejurărilor de fapt şi de drept.

Solicitantul, completează cererea pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră, având ca model formularul anexat. Aceasta va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relația cu partenerul contractual şi argumente juridice pentru care evenimentul invocat reprezintă un caz de forţă majoră în condiţiile art. 1351 Cod civil.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de către solicitant, nefiind aplicabil principiul contradictorialităţii.

Documentele depuse în susţinerea cererii pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:

Contractul afectat de evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauza de forță majoră;

Atestări de la autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;

Notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale însoţite de dovada care atestă comunicarea;

Înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă;

Alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;

Dovada achitării tarifului în valoare de 500 lei plus T.V.A. (pentru Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, Persoane Fizice Autorizate) sau 2.000 lei plus TVA (pentru S.R.L., S.A., Cooperative Agricole, ONG -uri etc).

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată.

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Doar în cazul în care se constată că documentaţia este conformă şi completă, se analizează existenţa cazului de forţă majoră.

Evenimentul descris în documentaţia depusă se analizează raportat la prevederile art. 1351 Cod Civil precum şi în raport de prevederile contractului încheiat între părţi. Dacă rezultă fără echivoc existenţa cazului de forţă majoră se eliberează Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră. În cazul în care evenimentul nu se încadrează în prevederile legale în materia forţei majore se eliberează o adresa de respingere a existenţei cazului de forţă majoră, cu detalierea motivelor respingerii.

Membri Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, au în fiecare an calendaristic, o reducere aplicată, în funcție de pachetul de membru pentru care au optat.

Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete şi de la achitarea integrală a tarifului aferent serviciului solicitat.

PERSOANE DE CONTACT

Diana Dumea
Consilier Juridic 

Albert Gagionea
Consilier Juridic