Înființare Asociații și Fundații

Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vă oferă asistență specializată și îndrumare prealabilă, precum și tehnoredactarea tuturor actelor necesare înființării unei Asociații sau Fundații.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței nr. 26/30.01.2000cu privire la asociații și fundații, în România, persoanele fizice și juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial, pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe.  

Asociațiile și fundațiile constituite potrivit prezentei ordonanțe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.  

Actele juridice de constituire a asociațiilor și fundațiilor, încheiate în condițiile prezentei ordonanțe, sunt guvernate de legea civilă.

Asociația este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități.

Atât asociația cât și fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție își are sediul.

Consultanță primară

  1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;
  2. Stabilirea scopului asociației/fundației și a obiectivelor;
  3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare (după caz);
  4. Stabilirea patrimoniului;
  5. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;           
  6. Stabilirea Consiliului director și stabilirea componenței Adunării generale.

SERVICII oferite:

✓ obţinerea rezervării denumirii;

✓ redactare act constitutiv;

✓ redactare statut;

✓ redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediu social/sedii secundare (după caz);

✓ redactare declarație de beneficiar real;

✓ pregătirea documentaţiei și constituirea dosarului pentru înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

PERSOANE DE CONTACT

Diana Dumea
Consilier Juridic 

Albert Gagionea
Consilier Juridic