INFORMARE privind modificările legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali începând cu 01 ianuarie 2022

                    În data de 29.12.2021, s-a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1240, Partea I, Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare începând cu 01.01.2022.

Potrivit noilor dispoziții legale, art. 26, alin. (1) prevede   faptul că ”Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, şi ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.”

Vă menționăm că  obligația  prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).

Prin excepție de la art. 56 alin.(1), conform (alin. (13 ) al art. 56), persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real, prevăzută la articolul mai sus menționat este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

  • Totodată, la art. 56, pe lângă alin. (13) se introduce și alin. (14) cu următorul cuprins: ”Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.”

Prin urmare,  pentru persoanele juridice, care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real, obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali se consideră a fi îndeplinită.

        Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice  poate fi dată sub semnătură privată sau formă electronică, și trebuie cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ,respectiv numele, prenumele, data și locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

        În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

 

 

Departamentul Juridic și Consultanță Societăți

 Se reintroduce obligativitatea depunerii anuale la Registrul Comerțului a declarației privind beneficiarii reali și totodată, se reintroduce obligativitatea depunerii acestei declarații și de către persoanele juridice care au numai asociați persoane fizice! 

Așadar, persoanele juridice au obligația de înregistrare în Registrul Comerţului a declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali:

  • la momentul înmatriculării;
  • annual;
  • ori de câte ori intervine o modificare.

Declarația anuală se depune la Oficiul Registrului Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale sau în termen de 15 zile de la data la care au intervenit modificările.

Îndrumar:

  • 30 aprilie 2021– Intră în vigoare Legea 101/2021, care reintroduce declarația anuală privind beneficiarii reali ai societăților și care elimină scutirea de depunere pentru persoanele juridice constituite numai din asociați persoane fizice,
  • 31 mai 2021– Termenul pentru depunerea la Ministerul Finanțelor a situațiilor financiare pentru anul 2020,
  • până în 15 iunie, trebuie depusă la Registrul Comerțului declarația anuală privind beneficiarii reali, de către toate societățile!

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

 

“Art. 56. (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. (11) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat…(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.»”

 

Link util: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/241834