You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 20.09.2023 – 27.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 20.09.2023 – 27.09.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
20.09.2023 – 27.09.2023

  • Ordonanță de urgență pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 / 20 Septembrie 2023);
  • Ordin privind modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța ali-mentelor privind autorizarea, înregistrarea și controlul laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în care se desfășoară activități de testare și analize de laborator, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Sig-uranța Alimentelor nr. 104/2021 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 851 / 21 Septembrie 2023);
  • Rectificare Referitoare la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în ve-derea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 853 / 21 Septembrie 2023);
  • Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 854 / 21 Septembrie 2023);
  • Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile spe-ciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 859 / 25 Septembrie 2023);
  • Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plas-tic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încor-porat în sticle PET (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 860 / 25 Septembrie 2023);
  • Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2009/102/CE și (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește extinderea și îmbunătățirea suplimentară a utilizării instrumentelor și proceselor digitale în domeniul drep-tului societăților comerciale – COM (2023) 177 final (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 863 / 25 Septembrie 2023);
  • Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, a dispozițiilor art. 16 lit. a) din aceeași ordonanță de urgență (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 863 / 25 Sep-tembrie 2023);
  • Ordin privind aprobarea Sistemului de sancțiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenția DR10 – „Zone afectate de constrângeri naturale semnificative“ din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 866 / 26 Septembrie 2023).