You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 02.08.2023 – 10.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 02.08.2023 – 10.08.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
02.08.2023 – 10.08.2023

 • Hotărâre nr. 653/2023 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 ( M.Of., Partea I nr. 722 din 04 august 2023).
 • Hotărâre nr. 662/2023 privind modificarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 (M.Of., Partea I nr. 724 din 07 august 2023).
 • Hotărâre nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024 (M.Of., Partea I nr. 728 din 08 august 2023).
 • Hotărârea nr. 677 din 3 august 2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate ( M.Of., nr. 733 din 9 august 2023).
 • Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind plata ajutorului de stat sub formă de grant.
 • Hotărâre de Guvern pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară pus la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023 și pentru aprobarea normativelor și limitelor maxime de cheltuieli pentru organizarea Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, a activităților și reuniunilor naționale și pentru coordonarea altor colaborări în marja Inițiativei celor Trei Mări, în contextul organizării Summitului Inițiativei celor Trei Mări la București, ce vor avea loc în perioada 6-7 septembrie 2023, la București.
 • Ordonanță pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Ordonanța adoptată vizează optimizarea procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, iar în acest sens a fost aprobat cadrul legal care permite lansarea apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021 – 2027 în sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014.
 • Ordonanță pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuţiei de solidaritate instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie. Ordonanța adoptată reglementează aplicarea, în continuare, a măsurilor de sprijinire a populației în contextul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale.
 • Instrucțiune nr. 3 emisă de A.S.F. pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor (M.Of. nr. 718/04.08.2023)
 • Ordin nr. 1176 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”(M.Of. nr. 720/04.08.2023)
 • Ordin nr. 2611/365 emis de M.S și C.N.A.S. pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.Of. nr. 726/07.08.2023).