TEMA 1: Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM – FEMEIA ANTREPRENOR 2022

✅ Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

✅ Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie:

 • stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei;
 • îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora;
 • realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială;
 • inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

✅Beneficiari:

 • Microîntreprinderi;
 • Întreprinderi mici și mijlocii;
 • Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.

CARACTERISTIC ACESTUI PROGRAM:

✅Firma aplicantă nu mai are o limită în ceea ce privește intervalul de timp în care trebuie să fie înființată.

✅ Nu se va mai puncta debutul în afaceri, în cadrul celorlalte programe, exista un punctaj suplimentar dacă aplicantul era la prima societate înființată în România.

Înscrierea în Program se va face on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

 1. Etapa de creare profil, user și parolă, în care aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât și datele IMM aplicante;
 2. Etapa de completare a formularului de înscriere în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa, semna electronic, încărca și transmite formularul electronic de înscriere.

✅Codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (conform Anexei 1 la Procedura Programului) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN.

✅ Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

Cursurile de pregătire antreprenorială trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

✅ Componenta digitală

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. Cursurile de competențe digitale  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

✅Criterii aferente inserției pe piața muncii a unor categorii de personal

Proiectul crează un loc de muncă pentru cei din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități.

De amintit că unul dintre criteriile de eligibilitate este acela că aplicantul creează cel puțin un loc de muncă, normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN)

✅ Criterii aferente componentei de inovare

Nu se va mai puncta existența unui brevet, ci se va puncta doar dreptul de proprietate industrială.

Dreptul proprietăţii industriale reuneşte normele juridice care reglementează creaţiile intelectuale industriale cum sunt invenţiile, know-how-ul, desenele şi modelele industriale, modelele de utilitate, semnele distinctive ale activităţii industriale ca mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii, firma şi emblema comercială, indicaţiile geografice (denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă.

         !! CHEI DE DEPARTAJARE:

         CRITERIUL FINAL DE DEPARTAJARE, PE DE O PARTE:

         Valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente

         ȘI PE DE ALTĂ PARTE:

         Data şi ora înscrierii în program

 

TEMA 2: LANSAREA EVENIMENTULUI TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 2022

 Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti  sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată.

Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, în baza metodologiei, prin ALICAȚIA TOPURI DE FIRME, aplicație dezvoltată de către BIROUL INFORMAȚII DE AFACERI din cadrul CAMEREI NAȚIONALE. Metodologia de realizare a Topurilor de Firme organizate de Camerele de Comerț și Industrie din România poate fi consultată pe site-ul www.cciadb.ro

Sursele de informaţii utilizate în realizarea clasamentului sunt:

 • Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;
 • Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 • Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene;

Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:

 • Profit din exploatare pozitiv;
 • Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.

Nu sunt admise:

 • Grupurile de interes economic (GIE);
 • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
 • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;
 • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.

Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice.

 Anul acesta (2022) au fost inițializate 72.147 firme din județul Dâmbovița, cu un număr de 11.796 bilanțuri depuse în ultimul an finaciar. Față de anul trecut, 2021, când au fost inițializate un număr de 60.000 firme cu 11.151 bilanțuri.

După parcurgerea tuturor etapelor din aplicație (INIȚIALIZARE DATE, SINCRONIZARE DATE, FILTRARE DATE) se ajunge la etapa CALCUL PUNCTAJ, aceasta presupune calcularea indicatorilor și a punctajelor corespunzătoare, conform metodologiei.

Anul 2021: 3.790 firme

Anul 2022: 4.416 firme

INVITĂM ȘI ANUL ACESTA MANAGERII SĂ ÎȘI PREZINTE COMPANIILE în CATALOGUL ELECTRONIC TOPUL FIRMELOR DIN DÂMBOVIȚA 2022, o lucrare excelent fundamentată din punct de vedere economic și financiar.  

INVITĂM ȘI ANUL ACESTA MANAGERII LA CEL MAI IMPORTANT EVENIMENT DE NERTWORKING, GALA EXCELENȚEI ÎN AFACERI – TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 2022

 Vă mulțumesc!

Ștefania Stroică,

Director General

Camera de Comerț, Industrie și Agriucltură Dâmboivța