Active Citizens Fund – Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

 

Pot fi parteneri de proiect:

 • ONG
 • Entități publice
 • Entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România
 • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

 

Finanțare acordată

Granturi tip răspuns rapid
• Între 5.000 și 15.000 Euro

 

Perioada de depunere

Granturi tip răspuns rapid
Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicatiile.
• 27 Aprilie 2023; 16:00.

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

 

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
 

Buget

Granturi tip răspuns rapid
• 200.000 Euro

 

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

 

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizate prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • organizații neguvernamentale,
 • entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  România, State Donatoare(Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agențiea acesteia.
 • Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:
 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2. b) -j) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3. a) -e);
 • organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.
 

Activități eligibile

 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/consolidarea/extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de:
  • drepturile omului,
  • egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)
 • Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni, pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal. Aceasta include dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme, pagini web accesibile, mecanisme etc.
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului. Acestea pot include:
  • campanii de conștientizare;
  • advocacy pentru drepturile omului / tratament egal;
  • raportarea infracțiunilor motivate de ură, a discriminării, a incălcării drepturilor omuluietc.
  • colectarea de informațiicu privire la respectarea drepturilor omului (inclusiv prin jurnalism de investigație);
  • furnizarea de asistență mulidisciplinară victimelor incălcărilor drepturilor omuluietc.
  • facilitarea accesului laexpertiză în domeniul drepturilor omului;
  • abordarea dreptului la libertate de expresiein contextulrespectării drepturilor omului (in special in cazul mass media și al jurnalismului de investigație);
  • mai bună acoperire (outreach) a grupurilor afectate de încălcări ale drepturilor omului;
  • identificarea și adoptarea de bune practiciin domeniul drepturilor omului.
 • Furnizarea / imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violențabazată pe gen;
 • Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă – de exemplu, elevi / studenți, colegi de muncă, profesori, medici, jurnaliști, bloggeri etc. in școală sau la locul de muncă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal;
 • Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratment egal(consiliere, asistență juridică, etc.);
 • Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar cabeneficiari ai măsurilor deprotecție;
 • Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).

 

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului