AFM – Programul „Casa Verde Fotovoltaice”

Beneficiari eligibili

Persoanele fizice cu domiciliul în România care sunt proprietare al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice

 

 

Finanțare acordată

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei

 

 

Termen limită de depunere

după solicitarea a 150% din bugetul alocat

 

 

Despre program

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional.
Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

 

 

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;
TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi AFM.
În situaţia în care AMPOR şi/sau AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

 

 

Criterii de eligibilitate – solicitant

 • Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • este persoană fizică cu domiciliul în România;
 • este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu
 • este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
 • are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate/devălmăşie;
 • imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; imobilul pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii cererii de finanţare în aplicaţia informatică;
 • solicitantul şi coproprietarii/devălmaşii pot beneficia o singură dată de finanţare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral;
 • în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi
 • coproprietarii/devălmaşii.

 

Se consideră că a beneficiat de finanţare în cadrul programului solicitantul care, la data depunerii cererii de finanţare, se află în una dintre următoarele situaţii:

 • solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii a/au încheiat contract de finanţare cu AFM, aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare, identificat după numărul cadastral;
 • solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare, identificat după numărul cadastral;
 • solicitantul şi, după caz, coproprietarii/devălmaşii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii/devălmaşii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

 

Criterii de eligibilitate – proiect

Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.
Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW.

Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarea dimensionare pentru componentele principale:
• panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp;
• invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW;
• structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
• tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.

Sistemul de panouri va asigura, printr-unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcţionalităţi:
• stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
• colectarea de la distanţă a informaţiilor prevăzute la lit. a), precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
• compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.
Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să respecte următoarele condiţii minime:
panourile fotovoltaice trebuie:
• să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730;
• să aibă garanţie – minimum 10 ani;
• să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
• invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie:
• să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109;
• să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie a sistemului de panouri fotovoltaice.