Fondul pentru IMM-uri: Vouchere de proprietate intelectuală

Beneficiari eligibili

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu sediul într-unul din statele membre ale UE

 

Finanțare acordată

Voucherul 1 – Activități legate de PI: 1.500 euro
Voucherul 2 – Brevete: 750 euro

 

Termen limită de depunere

16 decembrie 2022

 

Finanțator

Comisia Europeană

 

Operator de program

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

 

Obiectiv

Acțiunea urmărește în mod specific să ajute IMM-urile europene să-și mobilizeze activele de proprietate intelectuală prin punerea la dispoziție a unui sprijin financiar pentru costurile legate de PI. Prin acest sprijin financiar, se speră că IMM-urile care ar putea trece printr-o criză economică vor fi descurajate să reducă costurile legate de activele lor de PI și/sau de protecția lor. Având în vedere costul ridicat al brevetelor și resursele financiare limitate ale IMM-urilor, acțiunea urmărește, de asemenea, să ofere sprijin financiar IMM-urilor pentru a acoperi anumite costuri legate de brevete.

Finanțarea prin intermediul Fondului pentru IMM-uri va lua forma unor vouchere de PI care vor cofinanța două tipuri de acțiuni:
VOUCHERUL 1: activități legate de PI (IP Scan, protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor în UE și în afara UE);
VOUCHERUL 2: activități legate de brevete.

Se preconizează că aceste acțiuni vor avea următoarele beneficii:

  • sprijin economic pentru IMM-uri pe durata redresării post-pandemie;
  • mai bună conștientizare a beneficiilor DPI în rândul IMM-urilor din UE;
  • creșterea investițiilor în activități legate de PI, cum ar fi consilierea în materie de PI și protecția PI;
  • un avantaj competitiv datorită unei mai bune gestionări a activelor necorporale, inclusiv prin protecția sporită a PI ale IMM-urilor din UE;
  • promovarea obiectivului UE de sprijinire a redresării economice a UE, precum și a beneficiilor reputaționale rezultate pentru oficiile de proprietate intelectuală din statele membre (OPI ale SM) și pentru UE.

 

Buget

Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea acțiunilor din cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 16.000.000 euro, cu limitele indicate:

Tipul acțiunii Buget Valoarea maximă Alocare
V         Voucherul 1 – Activități legate de PI 15.000.000 euro 1.500 euro În funcție de numărul de participanți
V        Voucherul 2 – Brevete 1.000.000 euro 750 euro În funcție de numărul de participanți

 

Activități eligibile

IP Scan – Servicii de audit de prediagnoză de PI (IPPDA) – VOUCHERUL 1
IP Scan – Serviciile de audit de prediagnoză de PI (IPPDA) au rolul de a oferi consultanță IMM-urilor cu privire la potențialul proprietății intelectuale pentru dezvoltarea activității lor. Acestea sunt furnizate de experți desemnați de către OPI din SM participante, sub coordonarea acestora și la cererea beneficiarului. Pentru IP Scan, IMM-urile trebuie să aibă sediul într-un stat membru al Uniunii Europene în care pot fi prestate servicii de IP Scan eligibile.

Protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor în UE (la nivel național, regional și la nivelul UE) – VOUCHERUL 1
Drepturile de PI eligibile sunt mărcile și desenele sau modelele depuse direct și electronic (dacă este posibil) la EUIPO și la OPI ale SM, inclusiv la Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOIP). Atunci când există, IMM-urile utilizează eFiling pentru a asigura conformitatea cu baza de date armonizată sau cu DesignClass a cererilor și plata imediată a taxelor pentru cereri (de exemplu, formulare de cerere Fast Track la EUIPO). Domeniul de aplicare include taxele pentru mărci/desene sau modele industriale pentru dobândirea protecției mărcilor/desenelor sau a modelelor industriale în UE (inclusiv taxele de cerere, clasă, examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării, după caz).
Protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor din afara UE – VOUCHERUL 1
Pentru a sprijini creșterea IMM-urilor din UE la o scară internațională, taxele eligibile includ mărcile și desenele sau modelele internaționale care utilizează sistemele administrate de OMPI. Taxele care fac obiectul rambursării sunt cele percepute pentru cereri (inclusiv taxe de bază, taxe de desemnare și taxe de desemnare ulterioare) în conformitate cu sistemul internațional al mărcilor (Protocolul de la Madrid) și sistemul internațional al desenelor sau modelelor (Protocolul de la Haga). Taxele de desemnare pentru țările UE sunt excluse, la fel ca taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine.

Taxe de brevet pentru protecția brevetelor naționale – VOUCHERUL 2
Taxele eligibile sunt cele percepute de OPI ale SM pentru înregistrarea brevetelor naționale, inclusiv taxele de depunere, taxele de cercetare, taxele de examinare și taxele de publicare. Pentru a beneficia de o activitate legată de brevete, IMM-urile vor trebui să indice, în scop informativ, dacă au primit un certificat IP Scan de la un furnizor național de IP Scan dintrun stat membru al UE sau dacă au primit Horizon IP Scan. IMM-urile sunt încurajate să solicite mai întâi un serviciu de IP Scan pentru a maximiza beneficiile oferite de activitățile legate de brevete.

 

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu sediul într-unul din statele membre ale UE.
În formularul electronic (eForm), solicitanții vor trebui să se declare ca fiind un IMM pe baza normelor stabilite anterior și li se va cere să încarce un document recent privind TVA-ul sau un extras cu codul de identificare fiscală (CIF) din partea autorității naționale competente. Beneficiarii trebuie să autodeclare că nu au și nu vor primi fonduri din partea altor scheme ale UE pentru aceleași activități. Solicitantul poate permite unui reprezentant extern (persoană terță) să depună cererea în numele său.

 

Criterii de acordare

Voucherele nu sunt retroactive, costurile pentru activitățile executate înainte de obținerea voucherului nu pot fi rambursate.

Se vor aplica următoarele dispoziții:

  • Cererile trebuie depuse în format electronic, în perioada de depunere a cererilor de propuneri. Nu se vor accepta cererile depuse pe suport de hârtie. La completarea cererii, solicitanții pot solicita Voucherul 1, Voucherul 2 sau ambele. Solicitanții pot depune o altă cerere numai dacă: – cererea anterioară a fost respinsă sau – doresc să solicite voucherul care nu a fost solicitat în prima cerere (și anume, un solicitant căruia i s-a acordat Voucherul 1 poate solicita numai Voucherul 2 și vice-versa).
  • Oficiul va examina cererile depuse și va solicita clarificări, dacă este necesar. Dacă este selectat, solicitantul va primi o decizie de subvenție. Dacă solicitantul este respins, acesta va fi informat cu privire la motivele deciziei negative.
  • Beneficiarii pot începe punerea în aplicare a activităților conexe numai de la data notificării deciziei de subvenție.
  • Cererile de rambursare vor fi examinate și, dacă sunt acceptate, vor fi plătite de Oficiu în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor. Plățile vor fi deduse din valoarea voucherului, iar valoarea totală a plăților nu poate să depășească valoarea maximă a subvenției.