MOL România și Fundația pentru Parteneriat Programul Spații Verzi, ediția 2022

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Componenta Arii Naturale Protejate: max 35.000 lei/proiect
 • Componenta Permacultură în zone urbane: max 50.000 lei/proiect

 

Termen limită de depunere

 • 24 februarie 2022, ora 16:00

 

Scop

Programul Spații Verzi este o inițiativă de responsabilitate socială, prin intermediul căreia susțin proiecte al căror scop este să stimuleze implicarea copiilor şi a tinerilor în inițiative de protejare a mediului.

 

Criterii de eligibilitate

Componenta de Arii Naturale Protejate

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal și cu sediul în România, organizate și conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile neguvernamentale constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, faţă de criteriile menţionate mai sus, solicitanţii trebuie, de asemenea:

 • să aibă experiență legată de tematica ariilor naturale protejate,
 • să fie independenți de partide politice și instituții publice (Această condiție nu este îndeplinită dacă: mai mult de jumătate din membrii organizației sunt instituții publice sau mai mult de jumătate din membrii cu drept de vot ai Consiliului Director/Adunării Generale sunt instituții publice).

 

 

Parteneri eligibili

 • organizaţii neguvernamentale, nonprofit, care funcționează în baza Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 sau a Legii 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,
 • administraţii ale parcurilor naţionale şi naturale,
 • administratori de arii naturale protejate,
 • instituţii de învăţământ,
 • firme din domeniul presei scrise și/sau audiovizuale,
 • instituții/agenții publice, unități administrativ teritoriale.

 

Componenta Permacultură în zone urbane

Se consideră solicitanți eligibili organizațiile neguvernamentale, nonprofit, înființate legal și cu sediul în România, organizate și conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile neguvernamentale constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare.

 

Parteneri eligibili

 • ONG;
 • asociaţii de proprietari care funcţionează în România conform legii nr. 196/2018;
 • instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli generale, licee, universităţi) din oraşele şi municipiile României;
 • autorități publice locale sau centrale, instituții/agenții publice;
 • unități administrativ teritoriale;
 • firme din domeniul presei scrise și/sau audio-vizuală

 

Activități eligibile

Componenta Arii Naturale Protejate 

 • Programe tip Junior Ranger – ONG-urile implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste activităţi (excursii, tabere, workshopuri, etc.) au ca scop implicarea tinerilor în conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii în arii protejate.
 • Ziua Parcului Naţional/Natural – Activităţi organizate cu ocazia acestei zile cu implicarea comunităţilor adiacente ariei protejate – menite să promoveze aria protejată şi întreaga zonă (ex. activităţi de conştientizare a importanţei biodiversităţii, a ariei respective, beneficiile pentru comunitate, târguri de produse locale, etc.).
 • Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative – Înfiinţarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de educaţie, de recreere, siguranţă şi conservare a resurselor naturale şi culturale. Potecile interpretative moderne nu oferă numai informaţii ci urmăresc conceptul de a-l implica activ pe observator într-un proces interactiv de învăţare şi experienţă în şi despre natură. Condiţie obligatorie: amenajarea potecilor tematice trebuie efectuată în prima jumătate a proiectului.
 • Amenajarea/ Marcarea de noi trasee de drumeție/ trasee de biciclete. – Mentenanță trasee, refacerea marcajelor și a indicatoarelor de pe traseele de drumeție/traseele de biciclete/ trasee tematice ce accesează ariile naturale protejate vizate prin proiect.
 • Ghiduri, pliante, hărți de calitate cu informații de calitate despre ariile protejate vizate și orice alte instrumente, prin care vizitatorii sunt informați cât mai complet din toate punctele de vedere, legat de ariile protejate.
 • Activităţi legate de Ziua Internaţională a Biodiversităţii (22 mai) – Cu ocazia acestei zile se organizează un şir de activităţi cu scopul de a implica cât mai multe persoane în identificarea şi evaluarea numărului de specii de plante şi animale într-o anumită zonă.
 • Concursuri, competiţii, tabere cu activităţi educaţionale inedite și/sau alte evenimente având ca temă conservarea naturii, organizate cu implicarea comunităţii locale vizate.
 • Amenajarea de spații de interpretare/vizitare legate de ariile protejate vizate.
 • Alte inițiative de genul celor enumerate mai sus.

Activităţile planificate trebuie să fie în concordanţă cu planul de management (dacă există) al ariei naturale protejate. Cu ocazia planificării activităților, vă rugăm să luați în considerare situația actuală privind pandemia Covid 19, ca să se respecte toate normele și măsurile de protecție anti-pandemie.

 

 

Componenta Permacultură în zone urbane

 • înființarea de grădini urbane comunitare cu implicarea membrilor comunităților
 • ateliere de grădinărit,
 • cursuri de inițiere și de aprofundare în permacultură, inclusiv cursuri pentru copii și tineri, cursuri de grădinărit urban cu componentă practică,
 • informare și consultanță în permacultură și agricultura ecologică și organizarea de workshopuri practice.

Cu ocazia planificării activităților, vă rugăm să luați în considerare situația actuală privind pandemia Covid 19, ca să se respecte toate normele și măsurile de protecție anti-pandemie.

 

Criterii de evaluare

Componenta Arii Naturale Protejate

 • Organizaţia şi partenerii:
 • experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete,
 • experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare solicitantului şi ale partenerilor acestuia în domeniul ariilor naturale protejate şi în implicarea comunităţii,
 • existenţa partenerilor şi nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară a activităţilor desfăşurate de fiecare partener).
 • Proiectul relevanţa, analiza situaţiei, metodologie, rezultate:
 • proiectul răspunde scopului programului,
 • proiectul răspunde unei nevoi reale
 • problema abordată este bine identificată, clar descrisă, fundamentată cu date şi argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile ţintă sunt definite clar şi cuantificate,
 • activităţile sunt realiste şi fezabile în corelaţie cu resursele proiectului,
 • planificarea coerentă a activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului),
 • formularea rezultatelor şi indicatorilor în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili,
 • numărul persoanelor implicate în derularea proiectului este adecvată atingerii obiectivelor,
 • modalităţile de promovare ale activităţilor proiectului sunt menţionate şi descrise,
 • existenţa ideilor creative în ceea ce priveşte metodele de implicare a comunităţii şi derularea activităţilor,
 • proiectul include activităţi eficiente pentru a asigura continuarea, valorificarea şi integrarea rezultatelor după finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar şi instituţional.

 

 

Componenta Permacultură în zone urbane

 • Organizaţia şi partenerii:
 • experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete,
 • existenţa partenerilor şi nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară a activităţilor desfăşurate de fiecare partener).

Proiectul – relevanţa, analiza situaţiei, metodologie, rezultate:

 • proiectul răspunde scopului programului,
 • proiectul răspunde unei nevoi reale
 • problema abordată este bine identificată, clar descrisă, fundamentată cu date şi argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile ţintă sunt definite clar şi cuantificate,
 • activităţile sunt realiste şi fezabile în corelaţie cu resursele proiectului,
 • activităţile sunt coerent planificate (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului),
 • rezultatele sunt formulate în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili,
 • modalităţile de promovare ale activităţilor proiectului sunt menţionate şi descrise,
 • existența partenerilor media cu scopul promovării proiectului,
 • existenţa ideilor creative în ceea ce priveşte metodele de implicare a comunităţii şi derularea activităţilor.

 

Buget:

 • justificarea cheltuielilor propuse în relaţie cu rezultatele aşteptate (raport cost – eficienţă),
 • activităţile sunt realiste şi rezonabil bugetate,
 • bugetul este suficient detaliat.