Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

 

Finanțare acordată

Granturi tip răspuns rapid
• Între 5.000 și 15.000 euro

 

Termen limită de depunere

27.04.2023

 

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

 

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

 

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.
Parteneri de proiect
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.
Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

 

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

Organizații neguvernamentale,
Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
• România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia)
Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

 

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2. b) – j) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3. a) -e); • organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
Entităţi publice Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

 

Proiecte eligibile

Granturi tip răspuns rapid

Sunt sprijinite inițiative, în domeniul acoperit de Apel, care răspund cel mai bine unei unei situații recent apărute aflată în derulare sau amenințare care afectează direct grupurile vulnerabile și care impune o acțiune imediată.
Proiectele vor contribui la facilitarea accesului către și furnizarea de servicii sociale, medicale, de educație și angajare pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate în mod disproporționat de situația identificată.

Condiția esențială este de a demonstra necesitatea unei reacții rapide pentru a rezolva/ contracara situația identificată.
Pot fi avute în vedere grupuri care devin vulnerabile (cum ar fi personalul ONG-urilor care lucrează direct cu publicul, asistenți sociali, mediatori comunitari etc.).
Parteneriatele locale cu instituții publice, autorități, companii, alte ONG-uri sunt încurajate pentru a a avea cel mai eficient răspuns posibil la nevoile identificate, generate de criză.
Nerestricționate la ONG-uri mici; nerestricționate la zone insuficient deservite.

 

Activități eligible

 • Activități eligibile pentru granturi mici şi pentru granturi tip Răspuns Rapid
 • Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.). Aceasta poate include:
  • servicii medicale îmbunătăţite, oferite cu echipamente noi
  • servicii de consiliere/ asistenţă juridică
  • servicii de îngrijire de zi
  • servicii de reintegrare a foştilor deţinuţi
  • educaţie informală
  • adăposturi pentru femei
  • creşterea participării economice a grupurilor vulnerabile
  • promovarea şi implementarea strategiilor/ iniţiativelor de auto-ajutorare (self-help) şi creştere a capacităţii pentru combaterea excluziunii sociale
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire la drepturile lor și alte aspecte relevante (servicii disponibile, ocupare și oportunități de finanțare), care ar trebui să contribuie la îmbunătățirea stării lor de bine
 • Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă (drepturi reproductive, combaterea violenței domestice, trafic de fiinţe umane, discriminare de gen, asigurarea accesului la servicii publice etc.).
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele de luare a deciziilor. Aceasta poate include:
  • Promovarea și implementarea strategiilor/inițiativelor de auto-ajutorare pentru combaterea excluziunii sociale
  • Creșterea participării economice a grupurilor vulnerabile
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy
  Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților mijloacelor de trai
  Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună membrii romi și ne-romi ai comunității (sport, evenimente culturale și educaționale, sărbători locale etc.)
  Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare (să îşi facă vocea auzită în subiecte importante pentru ei, să-şi apere şi salvgardeze drepturile, să le fie luate în considerare părerile şi dorinţele atunci când sunt luate decizii asupra vieţii lor), cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale, dezvoltarea de strategii locale, promovarea problemelor comunităţii rome în strategia locală etc.
 • Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabil. Aceasta poate include:
  • creșterea accesului la informații relevante (despre drepturi, oportunități de angajare etc.)
  • schimbarea atitudinilor și a practicilor grupurilor vulnerabile pentru a fi mai proactive și a-şi cere drepturile
 • Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și alți membri ai comunității locale
 • Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din alte comunități interetnice
 • Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică, etc.)
 • Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente (metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. Aceasta poate include:
  • soluţii inovatoare în abordarea excluziunii şi injustiţiei sociale
  • abordarea bazată pe cerere în intervenţiile la nivel comunitar
  • modele de implicare a grupurilor vulnerabile în rezolvarea problemelor locale
  • elaborarea de planuri de acţiune locală care să răspundă nevoilor celor mai dezavantajaţi membri ai comunităţii
  • noi modele consultative pentru împuternicirea şi implicarea grupurilor vulnerabile
 • Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale
 • Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru incluziunea econimică a persoanelor vulnerabile din comunitate
 • Întocmirea de hărţi și promovarea bunelor practici și a lecțiilor învățate cu privire la combaterea sărăciei, favorizarea justiției sociale, generarea de oportunități pentru grupurile vulnerabile în zonele insuficient deservite, etc
 • Identificarea oportunităţilor de self-help pentru persoane vulnerabile (oferirea unui suport minim pentru identificarea oportunităţilor care vor preveni riscul excluziunii sociale şi a sărăciei extreme cauzate de pandemia COVID-19)
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru accesul la apă curată şi sanitaţie, locuire, educaţie, angajare, servicii medicale şi sociale în timpul şi după perioada de criză. Aceasta poate include accesul la apă, încălzire, energie electrică, internet pentru şcoala online, consiliere pentru integrarea pe piaţa muncii, sprijin pentru respectarea noilor dispoziţii legale (documente, asigurarea siguranţei la locul de muncă pentru mici producători, antreprenori etc.), sprijin psihologic şi emoţional etc.
 • Măsuri de asistenţă temporară şi recuperare pentru categorii vulnerabile care se confruntă cu schimbări neprevăzute în viaţa lor datorită pandemiei: pierderea locului de muncă/ a veniturilor, întreruperea tratamentului/ terapiei etc.
 • Abordarea nevoilor de bază ale grupurilor vulnerabile cele mai expuse riscurilor aflate în situații de urgență (de exemplu, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități sau boli cronice care prezintă un risc deosebit în timpul crizei COVID-19, persoane fără adăpost și a celor aflate în așezări informale, care locuiesc în locuințe suprapopulate și adesea nu au acces la apă și canalizare și pentru care igiena crescută și distanțarea socială sunt deseori imposibile)
 • Furnizarea de informaţii adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile în timpul şi după criza COVID-19
 • Furnizare de consumabile medicale necesare (mănuşi, materiale igienice etc.), informare şi formare pentru asistenţii sociali/ personalul furnizorilor de servicii ONG, pentru a oferi servicii celor aflaţi în nevoie în timpul şi după criza COVID19
 • Acţiuni pentru întărirea sistemelor locale/ judeţene de sănătate şi protecţie socială în beneficiul grupurilor vulnerabile aflate în risc de excluziune socială şi sărăcie extremă datorate pandemiei COVID-19.

 

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate